dot dot
dot
มุมจากผู้ใจดี
dot
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 14001 : 2015
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการสื่อสาร
bulletการตรวจติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้อง
bulletการควบคุมสารเคมีรั่วไหล
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 9001 : 2015
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจ
dot
ตัวอย่างเอกสาร GMP & HACCP
dot
bulletการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
bulletการตรวจรับวัตถุดิบ
bulletการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
dot
ตัวอย่างเอกสาร BRC Requirement
dot
bulletการควบคุมเอกสารและบันทึก
bulletการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
bulletการควบคุมเครื่องมือวัด (EN)
dot
มาตรฐานฮาลาล
dot
bulletประกาศสำนักงานอิสลาม
dot
IQC NEWSLETTER
dot
bulletIQC Newsletter 2013
dot
แหล่งความรู้
dot


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


การตรวจรับวัตถุดิบ

ขั้นตอนปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจรับวัตถุดิบ

1.    วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดให้เป็นมาตรฐานของวัตถุดิบในการตรวจรับวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง และบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ถูกหลักลักษณะ และป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

2.     ขอบเขต

ครอบคลุมการจัดทำเอกสารในการตรวจรับวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง และบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานต่าง ๆ

 

3. นิยามศัพท์

                3.1 วัตถุดิบหลัก คือ ปลาสด และ ปลาข้างเหลือง และปลากะตัก

                3.2 วัตถุดิบรอง  คือ สารเคมีกลุ่ม DI ได้แก่ เกลือ ซอร์บิทอล น้ำมัน เป็นต้น

               3.3 การตรวจสอบทางกายภาพ คือ การตรวจสอบลักษณะภายนอกของวัตถุดิบ โดยพิจารณาจาก สี กลิ่น การปลอมปน

 

4. ผู้รับผิดชอบ

4.1       หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับผิดชอบการตรวจรับวัตถุดิบตามวิธีการปฏิบัติงานเอกสาร

4.2       หัวหน้าฝ่ายผลิต รับผิดชอบ ควบคุมการปฏิบัติงานในการรับวัตถุดิบของพนักงานผลิต

4.3       หัวหน้าฝ่ายสโตร์  รับผิดชอบ ร่วมตรวจรับวัตถุดิบรองประเภทบรรจุภัณฑ์

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การตรวจรับวัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย ปลาสด เช่น ปลาข้างเหลือง ปลากะตัก เป็นต้น

      5.1.1        พนักงานจุดรับวัตถุดิบเตรียมน้ำแข็ง ตะกร้า เครื่องชั่ง น้ำ สำหรับล้างวัตถุดิบ

      5.1.2        เมื่อรถขนส่งวัตถุดิบเข้าจอด เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ทำการตรวจวัดอุณหภูมิของวัตถุดิบ โดยทำการตรวจสุ่มบนรถขนส่งบริเวณหน้าตู้ กลางตู้ และหลังตู้ และบันทึกผลการตรวจรับในแบบฟอร์มการตรวจรับวัตถุดิบ (FM-QC-006)

     5.1.3       เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพทำการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพทาง กายภาพ ตามเกณฑ์การสุ่ม ดังนี้

                                                                วัตถุดิบมากกว่า  1,000  กิโลกรัม  สุ่ม  5  กิโลกรัม

                                                                วัตถุดิบน้อยกว่า 1,000  กิโลกรัม  สุ่ม  3  กิโลกรัม

     5.1.4       เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพทำการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ทางเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ ณ ห้องปฏิบัติการภายนอกที่น่าเชื่อถือ ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง/ผู้ขาย

     5.1.5        กรณีผลการตรวจรับผ่าน ดำเนินการแจ้งหัวหน้าฝ่ายผลิต เพื่อรับเข้า

                     กรณีไม่ผ่าน ต้องดำเนินการแก้ไขดังนี้

1)       หัวข้ออุณหภูมิ  ดำเนินการแก้ไข โดยการเพิ่มน้ำแข็ง และตรวจสอบอุณหภูมิซ้ำ

2)       คุณภาพลักษณะทางกายภาพไม่ผ่าน ดำเนินการแก้ไขโดยแจ้งผู้จัดการโรงงาน เพื่อหาข้อสรุป และแก้ไขป้องกันต่อไป

 

5.2     การตรวจรับวัตถุดิบรอง  เมื่อวัตถุดิบรอง ได้แก่ น้ำแข็ง สารเคมี สารปรุงแต่ง มาถึงโรงงาน ให้ดำเนินการดังนี้

5.2.1            หัวหน้าฝ่ายสำนักงานหรือเจ้าหน้าที่สโตร์ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเชิงปริมาณของวัตถุดิบ เฉพาะสารเคมี และสารปรุงแต่ง โดยพิจารณาจากการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามการจัดซื้อ จัดจ้าง ปริมาณของสินค้าที่ถูกต้องและบันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรอง (FM-QC-007)

5.2.2        เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ดำเนินการตรวจสอบคุณลักษณะด้านคุณภาพของวัตถุดิบรองทุกประเภทโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เช่น COA (ถ้ามี) ลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ความขุ่น สิ่งปลอมปน   สภาพและการชำรุด   วันหมดอายุ (ถ้ามี)  พร้อมบันทึกในแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรอง (FM – QC – 007)

 

5.3   การตรวจรับบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถุงพลาสติก และกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ เมื่อมาถึง   โรงงานให้ดำเนินการ ดังนี้

5.3.1        เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ดำเนินการตรวจสอบโดยพิจารณาเอกสาร เช่น COA Marking เป็นต้น พร้อมลงบันทึกในแบบฟอร์มการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ (FM-QC-009)

5.3.2        เจ้าหน้าที่สโตร์ ดำเนินการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ และเช็คความสะอาดของบรรจุภัณฑ์

                                กรณีเจ้าหน้าที่สโตร์ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพไม่ผ่านให้คัดแยกบรรจุภัณฑ์ ณ จุดคัดแยกเพื่อที่จะรอ Reject เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และลงในใบรายงานตามแบบฟอร์ม (FM-QC-008)

 

6. เอกสารอ้างอิง

1) FM-QC-006                       บันทึกการรับและการตรวจคุณภาพวัตถุดิบหลัก

2) FM-QC-007                       บันทึกการรับและการตรวจคุณภาพวัตถุดิบรอง

3) FM-QC-008                       บันทึกการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4) FM-QC-009                       บันทึกการรับและการตรวจคุณภาพบรรจุภัณฑ์

 

7. แบบฟอร์มบันทึกคุณภาพ 

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะการจัดเก็บ

FM-QC-006

บันทึกการรับและการตรวจคุณภาพวัตถุดิบหลัก

ศูนย์ควบคุมเอกสาร

ห้องเก็บเอกสารของบริษัท

2 ปี

FM-QC-007

บันทึกการรับและการตรวจคุณภาพวัตถุดิบรอง

ศูนย์ควบคุมเอกสาร

ห้องเก็บเอกสารของบริษัท

2 ปี

FM-QC-008

บันทึกการควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ศูนย์ควบคุมเอกสาร

ห้องเก็บเอกสารของบริษัท

2 ปี

FM-QC-009

บันทึกการรับและการตรวจคุณภาพบรรจุภัณฑ์

ศูนย์ควบคุมเอกสาร

ห้องเก็บเอกสารของบริษัท

2 ปี

 

 

               

 

ประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 

ครั้งที่

หน้าที่แก้ไข

รายละเอียดแก้ไข

วันที่มีผลบังคับใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © IQC Thailand 2017
We are best friend and family for you