dot dot
dot
มุมจากผู้ใจดี
dot
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 14001 : 2015
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการสื่อสาร
bulletการตรวจติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้อง
bulletการควบคุมสารเคมีรั่วไหล
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 9001 : 2015
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจ
dot
ตัวอย่างเอกสาร GMP & HACCP
dot
bulletการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
bulletการตรวจรับวัตถุดิบ
bulletการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
dot
ตัวอย่างเอกสาร BRC Requirement
dot
bulletการควบคุมเอกสารและบันทึก
bulletการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
bulletการควบคุมเครื่องมือวัด (EN)
dot
มาตรฐานฮาลาล
dot
bulletประกาศสำนักงานอิสลาม
dot
IQC NEWSLETTER
dot
bulletIQC Newsletter 2013
dot
แหล่งความรู้
dot


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


การควบคุมสารเคมีรั่วไหล

1.         วัตถุประสงค์ (Purpose)

1.1    เพื่อให้มีการปฏิบัติเพื่อการเตรียมพร้อม  และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  อันเนื่องจากสารเคมีรั่วไหล            

 

2.         ขอบข่าย (Scope)

2.1    ครอบคลุมถึงการกำหนดการควบคุมปริมาณสารเคมีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศการทำงานของลูกจ้าง  อาจอยู่ในรูปของฝุ่น ฟูม  แก๊ส ละออง ไอ หรือเส้นใย  ต้องไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

 

3.         ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Related Requirement)

                   ข้อกำหนด ISO 14001:2004   ข้อที่  4.4.7        เรื่อง  การเตรียมการและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

 

4.         คำจำกัดความ (Definitions)

4.1    สารเคมี  เป็นเคมีธาตุ  ส่วนประกอบและส่วนผสมของเคมีธาตุ  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสงเคราะห์ขึ้น ในที่นี้หมายถึงแอมโมเนีย , น้ำมันดีเซล

4.2    การจัดการควบคุม  หมายถึง  มาตรการและขั้นตอนที่กำหนดขึ้นโดยฝ่ายจัดการนั้นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะควบคุมการสัมผัส  หรือการเฝ้าติดตามประสิทธิผลของมาตรการควบคุมอื่น ๆ

 

5.         หน้าที่และความรับผิดชอบ (Duties and Responsibilities)

5.1    หัวหน้าแผนกที่มีการปฏิบัติงานด้านสารเคมี  รับผิดชอบ

-          บอกชื่อสารเคมีอันตรายทุกตัวที่ใช้

-          มีฉลากกำกับ

-          การเตรียมและใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์

-          การจัดเก็บอย่างปลอดภัย

-          วิธีการขนส่งย้ายและถ่ายเทปลอดภัย

-          วิธีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-          วิธีการกำจัดอย่างถูกวิธี

-          การฝึกอบรมให้ความรู้

-          การเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ

         5.2    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิชาชีพ  รับผิดชอบ

-          ระบุสถานการณ์ฉุกเฉิน

-          จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละสถานการณ์ฉุกเฉิน

-          กำกับดูแลและให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-          จัดให้มีแผนการฝึกซ้อมและดำเนินการฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน

         5.3    EMR  รับผิดชอบ

-          ควบคุมการดำเนินงานให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับระเบียบฉบับนี้

 

6.         เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related Document)

                   SD-HR-014                      แผนการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

                   SD-HR-015                      ทะเบียนสารเคมีและ MSDS

                   SD-QC-002                      ผังการไหลของแอมโมเนีย

                   PM-HR-002                      กระบวนการฝึกอบรม

                   PM-HR-007:F01             แบบสำรวจระบบท่อส่งแอมโมเนีย

                   PM-HR-007:F02             รายการตรวจเช็ครอยรั่วน้ำมันดีเซล

                   PM-HR-007:F03             ทะเบียนยา

                   PM-HR-007:F04             บันทึกการใช้ห้องพยาบาล

 

7.         ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure)

                   7.1       ระบุสารเคมีอันตราย

                                สารเคมีอันตรายของบริษัทฯ ประกอบด้วย แอมโมเนีย และน้ำมันดีเซล

                   7.2       การประเมินความเสี่ยง

                                            การประเมินความเสี่ยงในเรื่องแอมโมเนียโดยการตรวจเช็คในแบบสำรวจระบบท่อส่งแอมโมเนีย (PM-HR-007:F01)  , ส่วนน้ำมันดีเซลบันทึกในรายการตรวจเช็ครอยรั่วของน้ำมันดีเซล (PM-HR-007:F02)

                   7.3       การระงับเหตุเคมีรั่วไหล

                                ขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลให้ดำเนินการตามแผนการระงับเหตุเคมีรั่วไหล (SD-HR-014)

                   7.4       การควบคุมการป้องกันสารเคมีรั่วไหล

1.             มีการตรวจสอบถังโดยบริษัทผู้ขายมาตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง

2.             มีการตรวจสอบท่อและวาล์วภายในโดยแผนกที่ใช้เคมีเป็นผู้รับผิดชอบ

3.             มีการจัดเก็บแอมโมเนียในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อป้องกันการสะสมตัวของก๊าซที่เป็นพิษ

4.             มีการจัดเก็บถังแอมโมเนียให้ห่างจากแหล่งความร้อนและประกายไฟทุกชนิด

5.             จัดให้มีจุดวางถังทราย เมื่อเกิดกรณีเคมีรั่วไหล

6.             ให้มีการจัดกั้นรั้วบริเวณที่ตั้งเคมี และมีป้ายบ่งชี้เขตอันตราย

7.             ควบคุมชั่วโมงการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

8.             ใช้เครื่องป้องกันอันตราย  เช่น  ที่ปิดปากจมูก

9.       จัดเตรียมห้องพยาบาล อุปกรณ์การปฐมพยาบาล รายการทะเบียนยา (PM-HR-007:F03) และบันทึกการใช้ห้องพยาบาล (PM-HR-007:F04)

10.          ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี

11.     ให้มีการศึกษาและฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงอันตรายจากสารเคมีที่เกิดขึ้น  ตลอดจนให้ทราบถึงวิธีการป้องกันอันตรายที่ถูกต้อง

 

 

8. การควบคุมบันทึกคุณภาพ (Record Control) 

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดเก็บ

ดัชนี

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

ในการจัดเก็บ

หมายเหตุ

PM-HR-007:F01

แบบสำรวจระบบท่อส่งแอมโมเนีย

จป.วิชาชีพ

วันที่

สำนักงาน

(บน)

1 ปี

 

PM-HR-007:F02

รายการตรวจเช็ครอยรั่วน้ำมันดีเซล

จป.วิชาชีพ

วันที่

สำนักงาน

(บน)

1 ปี

 

PM-HR-007:F03

ทะเบียนยา

จนท.

ฝ่ายบุคคล

วันที่

สำนักงาน

(บน)

1 ปี

 

PM-HR-007:F04

บันทึกการใช้ห้องพยาบาล

จนท.

ฝ่ายบุคคล

วันที่

สำนักงาน

(บน)

1 ปี

 

 

9.        ภาคผนวก (Appendix)

              แผนการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล (SD-HR-014)

              ทะเบียนสารเคมีและ MSDS  (SD-HR-015)

              ผังการไหลของแอมโมเนีย (SD-QC-002)Copyright © IQC Thailand 2017
We are best friend and family for you