dot dot
dot
มุมจากผู้ใจดี
dot
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 14001 : 2015
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการสื่อสาร
bulletการตรวจติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้อง
bulletการควบคุมสารเคมีรั่วไหล
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 9001 : 2015
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจ
dot
ตัวอย่างเอกสาร GMP & HACCP
dot
bulletการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
bulletการตรวจรับวัตถุดิบ
bulletการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
dot
ตัวอย่างเอกสาร BRC Requirement
dot
bulletการควบคุมเอกสารและบันทึก
bulletการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
bulletการควบคุมเครื่องมือวัด (EN)
dot
มาตรฐานฮาลาล
dot
bulletประกาศสำนักงานอิสลาม
dot
IQC NEWSLETTER
dot
bulletIQC Newsletter 2013
dot
แหล่งความรู้
dot


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


การตรวจติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้อง

1.        วัตถุประสงค์ (Purpose)

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางการติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง รวมถึงการนำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไปแก้ไข หรือป้องกันอย่างต่อเนื่อง

 

 

2.          ขอบข่าย (Scope)

ครอบคลุมการติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

 

 

3.        ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Related Requirement)

ISO 14001:2004       ข้อกำหนดที่   4.5.1      การตรวจติดตามตรวจสอบและการตรวจวัด

                      ข้อกำหนดที่   4.5.2      การประเมินความสอดคล้อง

 

 

4.          คำจำกัดความ (Definitions)

4.1       การติดตาม หมายถึง การตรวจติดตามระยะเวลาที่กำหนด โดยบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกอย่างเป็นระบบ เพื่อดูว่ากิจกรรมต่าง ๆ และผลที่เกิดขึ้น เป็นไปตามระบบที่องค์กรกำหนดไว้ และมีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

4.2       การตรวจวัด (Measurement) หมายถึง การวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงจากผลการปฏิบัติงาน หรือลักษณะสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล และการตัดสินใจ

4.3       การประเมินความสอดคล้อง  หมายถึง การนำผลการตรวจวัดมาเทียบกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ

 

 

5.        หน้าที่และความรับผิดชอบ (Duties and Responsibilities)

5.1    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดังนี้

1)         การจัดทำแผนการติดตาม ตรวจวัด

2)         กำกับดูแล และตรวจติดตามกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน

3)         ประเมินผลและรายงานความคืบหน้าให้ EMR รับทราบ

         4)         วิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการแก้ไข ป้องกัน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

5.2  หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ รับผิดชอบ การควบคุมการแก้ไขและป้องกันปัญหา การควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในโรงงาน

5.3 ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ กำหนดผู้รับผิดชอบการติดตาม ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และสรุปข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

 

 

6.          เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related Document)

            ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมบันทึก (PM-MR-002)

            ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (PM-MR-005)

 

 

7.          ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure)

7.1     การกำหนดหัวข้อในการติดตาม และตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

   คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดหัวข้อการติดตาม ตรวจวัด ดังนี้

                   7.1.1       วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

   7.1.2       ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และแผนโครงการสิ่งแวดล้อม

   7.1.3       การควบคุมการปฏิบัติงาน เช่น การจัดการขยะทั่วไป ,ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

   7.1.4       การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

       7.2 การกำหนดผู้รับผิดชอบ ติดตาม และตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

   คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนการตรวจวัด ตรวจติดตาม  (PM-MR-008 : F01) ดังนี้

7.2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ           คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ความถี่                    ทุก 3 เดือน

แบบฟอร์ม             PM-MR-011 :F01

7.2.2 ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และแผนโครงการสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ           หัวหน้าแผนโครงการสิ่งแวดล้อม

ความถี่                    ทุก 1 เดือน

แบบฟอร์ม             PM-MR-010 :F01, PM-MR-010 :F02,  PM-MR-010 :F03 ,EP-MR-001

7.2.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

         1)   การจัดการขยะทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ           หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ความถี่                    อาทิตย์ละ 2 ครั้ง

แบบฟอร์ม             ....................

         2)   ระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น Fire alarm, ถังดับเพลิง, การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ผู้รับผิดชอบ           จป.วิชาชีพ

ความถี่                    ทุก 1 เดือน

แบบฟอร์ม             ....................

         3)   การควบคุมการเตรียมสารเคมี และการฟุ้งกระจายของสารเคมี

ผู้รับผิดชอบ           จป.วิชาชีพ ,จนท.เตรียมสารเคมี

ความถี่                    ภายใน                    ทุก          3   เดือน

                                แบบฟอร์ม             ....................

                                ภายนอก ทุก          6   เดือน

                                เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผลการตรวจสอบการฟุ้งกระจาย

         4)   การตรวจสอบน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบ           จป.วิชาชีพ

ความถี่                    ภายนอก ทุก          1   เดือน

                                เอกสารที่เกี่ยวข้อง   ผลการตรวจสอบน้ำเสีย

                7.2.4        การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ           จป.วิชาชีพ

ความถี่                    ภายนอก ทุก          1   ปี

                              เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

7.3       จัดทำแผนการตรวจวัด ตรวจติดตาม (PM-MR-008 : F01)

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนการตรวจวัด ตรวจติดตาม (PM-MR-008 : F01) เพื่อเสนอให้ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติ

7.4       ปฏิบัติงานตามแผนแผนการตรวจวัด ตรวจติดตาม (PM-MR-008 : F01)

ให้ผู้รับผิดชอบที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจวัด ตรวจติดตาม (PM-MR-008 : F01)ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด โดยคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลรายงานต่อตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอที่ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารต่อไป

7.5       ประเมินความสอดคล้อง

7.5.1    ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและมลภาวะรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PM-MR-013:F02) ที่เกิดขึ้น เทียบกับมาตรฐานข้อกำหนดกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความสอดคล้องของการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานผลการประเมินความสอดคล้องให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

7.5.2     EMR พิจารณาผลการตรวจวัด ตรวจติดตาม กรณีผลการตรวจวัดไม่สอดคล้องให้ดำเนินการตามข้อ 7.6

 7.6      ดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (PM-MR-005)

           7.7   การทบทวนแผนการติดตาม ตรวจวัด

                       ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการทบทวนแผนการติดตาม ตรวจวัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และการให้บริการ ความถี่ทุก 1 ปี ในรอบการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

8. การบันทึกควบตุมคุณภาพ (Record Control)

 

9.        ภาคผนวก (Appendix)    

       ไม่มี

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดเก็บ

ดัชนี

สถานที่

จัดเก็บ

ระยะเวลา

ในการจัดเก็บ

หมายเหตุ

PM-MR-008

: F01

แผนการตรวจติดตาม  ตรวจวัด

หน.ฝ่ายผลิต

เลขที่

สำนักงาน(บน)

1  ปี

 

PM-MR-008

: F02

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (PM-MR-013:F02)

ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและมลภาวะ

เลขที่

ห้องปฏิบัติการ

2  ปี

 Copyright © IQC Thailand 2017
We are best friend and family for you