dot dot
dot
มุมจากผู้ใจดี
dot
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 14001 : 2015
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการสื่อสาร
bulletการตรวจติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้อง
bulletการควบคุมสารเคมีรั่วไหล
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 9001 : 2015
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจ
dot
ตัวอย่างเอกสาร GMP & HACCP
dot
bulletการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
bulletการตรวจรับวัตถุดิบ
bulletการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
dot
ตัวอย่างเอกสาร BRC Requirement
dot
bulletการควบคุมเอกสารและบันทึก
bulletการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
bulletการควบคุมเครื่องมือวัด (EN)
dot
มาตรฐานฮาลาล
dot
bulletประกาศสำนักงานอิสลาม
dot
IQC NEWSLETTER
dot
bulletIQC Newsletter 2013
dot
แหล่งความรู้
dot


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


ขั้นตอนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจ

  

1.  วัตถุประสงค์

1.1  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ของ บริษัท

1.2   เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการ ว่าจะนำมาซึ่งความ สามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2.  ขอบเขต

ครอบคลุม ระบบงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ารายใหม่ และลูกค้ารายเก่า

3.  นิยามศัพท์

-

4.  ผู้รับผิดชอบ

4.1   เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด รับผิดชอบ การติดต่อประสานงานด้านการสำรวจและการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งสรุปข้อมูลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า

4.2     ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด รับผิดชอบ ดำเนินการนำเสนอข้อมูลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ในที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

5.  วิธีการปฏิบัติงาน

5.1. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงประวัติลูกค้า (FM-SM-003) ความถี่ทุก 3 เดือน

5.2  เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดจัดส่งเอกสารแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (FM-SM-002) ให้กับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้ารายใหม่ และลูกค้ารายเก่าโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น E-mail, Fax เป็นต้น โดยจัดส่งแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (FM-SM-002) มีความถี่ในการจัดส่งปีละ 2 ครั้ง หรือตามรอบการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

5.3  เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดดำเนินการสรุปข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ องค์กร และภาพลักษณ์เชิงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหัวข้อการปรับปรุงแก้ไข โดยเกณฑ์การประ -เมินความพึงพอใจ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

-       คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์         

-       การจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ                                                                                             

-       การบรรจุภัณฑ์เหมาะสมปลอดภัย                                                

-       การบริการและการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มีให้กับลูกค้า                                                                                       

5.4  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด นำสรุปข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเพื่อนำเสนอในที่ประชุมทบทวนของคณะทำงานด้านคุณภาพ และฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของการประชุม ดังระบุในขั้นตอนปฏิบัติงาน การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (QP-MN-005)Copyright © IQC Thailand 2017
We are best friend and family for you