ReadyPlanet.com
dot dot
dot
มุมจากผู้ใจดี
dot
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 14001 : 2004
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการสื่อสาร
bulletการตรวจติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้อง
bulletการควบคุมสารเคมีรั่วไหล
dot
ตัวอย่างเอกสาร ISO 9001 : 2008
dot
bulletขั้นตอนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจ
dot
ตัวอย่างเอกสาร GMP & HACCP
dot
bulletการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
bulletการตรวจรับวัตถุดิบ
bulletการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง
dot
ตัวอย่างเอกสาร BRC Requirement
dot
bulletการควบคุมเอกสารและบันทึก
bulletการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
bulletการควบคุมเครื่องมือวัด (EN)
dot
มาตรฐานฮาลาล
dot
bullethalal standard 24000
bulletประกาศสำนักงานอิสลาม
dot
IQC NEWSLETTER
dot
bulletIQC Newsletter 2013
bulletIQC Newsletter 2010
dot
แหล่งความรู้
dot
dot
รับข่าวสาร Newsletter

dot


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คลัสเตอร์ไม้ยางพาราภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย


NEWS ALERT

 

 

ข่าวด่วน (ประจำปี  2556)

1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการประสานงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในกิจการบริการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด และการบริการ ทั้งในรูปแบบการให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม สัมมนา โดยจะทำการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ภายในกลางเดือน พฤศจิกายน 2555 นี้     

สถานประกอบการใด มีความประสงค์จะรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว กรุณาติดต่อประสานงาน มายัง ฝ่ายบริการวิชาการ บจก.ไอคิวซี (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อสอบถาม ขอข้อมูล หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ  ดังนี้

โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตการจัดการ และการตลาด

(CF) Consultancy Fund: CF           

            กิจกรรมบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (Consultancy Fund: CF) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้มีโอกาสในการยกระดับ ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยใช้บริการจากที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน จากภายนอกองค์กร โดยกิจกรรม CF จะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมให้ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาบางส่วน

 

คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นกิจการที่ปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 เป็นกิจการที่คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% กิจกรรม CF จะช่วยจ่ายเงินสมทบค่าจ้างที่ปรึกษา 50% ของค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด โดยมีเงื่อนไข
 • สมทบ 50% แต่ไม่เกิน 70,000 บาท กรณีผู้รับบริการในปีที่ 1 - 2

หัวข้อที่อยู่ในข่ายให้บริการ

 • การจัดการ เช่น การจัดการทั่วไป การจัดการตลาด การจัดการผลิต การจัดการด้านบัญชีการเงิน การจัดการบุคคล
 • การปรับปรุงการผลิต เช่น ระบบการบริหารคุณภาพ ISO การเพิ่มผลผลิต/ผลิตภาพ การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงพัฒนาด้านเทคนิคเทคโนโลยี  

หัวข้อที่มีผู้ร้องขอ และเคยให้บริการ

 • การจัดการ เช่น การจัดการทั่วไป การจัดการตลาด การจัดการผลิต การจัดการด้านบัญชีการเงิน การจัดการบุคคล
 • การปรับปรุงการผลิต (ด้านการจัดการ) เช่น ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, 5ส., QCC, HACCP, GMP, Self-Maintenance, TPM, TQM เป็นต้น 
 • การปรับปรุงการผลิต (ด้านเทคโนโลยี) เช่น Plastic Mold, Die-Casting, Extrusion Die, Heat Treatment, แปรรูปอาหาร, ถนอมอาหาร เป็นต้น                                                                            

 

 การใช้บริการเงินสมทบเพื่อจูงใจในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (TF)   Training Fund: TF            

         กิจกรรมการให้บริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund : TF) หรือกิจกรรม TF เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเป็นหลัก

 

การให้บริการ

1.  การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)

        เป็นบริการที่กิจกรรมมุ่งเน้นช่วยผู้ประกอบการ ในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในองค์กรเป็นการเฉพาะ โดยกิจกรรมจะพยายามช่วยจัดหาหน่วยงานหรือวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดฝึกอบรม รวมทั้งช่วยสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวบางส่วน

 

คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

 • เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นกิจการที่ปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
 • เป็นกิจการที่คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 %
 • เป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

 เงินสนับสนุน

กิจกรรม TF จะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ดังนี้

 • การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) สนับสนุน 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ไม่เกิน 60,000 บาท

หัวข้อที่อยู่ในข่ายให้บริการ

 • หลักสูตรที่เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรด้านเทคนิคเทคโนโลยี หลักสูตรด้านทัศนคติ จิตสำนึก และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาความเหมาะสมจากกิจกรรม TF ด้วย

 

2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ

1. บริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร

2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

งบประมาณ ไม่เกิน 200,000 บาท

ทาง สวทช. สนับสนุน 50% ของมูลค่าโครงการ 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายบริการวิชาการ

บริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด

หรือ เมล์ตรง ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ชาริณี กีรติโชติ

mail : charinee_keratichote@hotmail.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
We are best friend and family for you